Obchodné podmienky

 

Nižšie uvedené obchodné podmienky upravujú postup pri uzatváraní kúpnych zmlúv medzi predávajúcim Michal Petranič a kupujúcim ako i vzťahy vzniknuté z tejto zmluvy.

Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

 I. 

Predávajúci 

Michal Petranič

s miestom podnikania Michalovce, Letná 2869/15, 071 01

adresa bydliska: Michalovce, Letná 2869/15, 071 01 

IČO: 45 902 771 

zapísaný v živnostenskom registri vedenom Obvodným úradom Michalovce pod č. 840-18373 

adresa elektronickej pošty: info@myoutlet.sk. 

tel.č.: +421 948 478 488 

bankové spojenie:Slovenská sporiteľňa, č.ú.: 0484150303/0900 

činnosť predávajúceho podlieha dozoru Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27. Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1 , odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa  

II.

Kupujúci 

 1. Kupujúci uvádza údaje o svojej osobe pri zahájení obchodných vzťahov pri registrácii.

 2. Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť predávajúcemu pravdivé a aktuálne platné údaje. Riziká a dôsledky spojené s tým, že kupujúci oznámil predávajúcemu nepravdivé údaje alebo údaje inak neodpovedajúce skutočnosti znáša výlučne kupujúci a nemôže rozpor s takto oznámenými údajmi predávajúcemu namietať.

 3. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy občianskym zákonníkom.

 4. Ak je kupujúcim osoba, ktorá je podnikateľom a pri uzavretí kúpnej zmluvy je s prihliadnutím na všetky okolnosti zrejmé, že sa kúpna zmluva týka jej podnikateľskej činnosti, riadia sa práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy obchodným zákonníkom. 

III. 

Predmet kúpnej zmluvy 

Predmetom kúpnej zmluvy môže byť akýkoľvek tovar uvedený v internetovom obchode predávajúceho, pokiaľ je tento tovar dostupný /ďalej len tovar/. 

IV. 

Vznik kúpnej zmluvy 

 1. Kúpna zmluva vzniká okamihom prijatia dostatočne určitej objednávky kupujúceho predávajúcim.

 2. Objednávka obsahujúca kupujúcim požadovaný tovar je návrhom kúpnej zmluvy.

V. 

Objednanie tovaru 

 1. Kupujúci môže objednať tovar u predávajúceho týmito spôsobmi:

  1. prostredníctvom internetu na www.myoutlet.sk (v rámci automatického prenosu dát podľa presného postupu)

  2. telefonicky na t.č.: +421 948 478 488(v každý pracovný deň v čase od 9.00 hod. do 20.00 hod.)

  3. písomne na adrese predávajúceho: Michal Petranič, Letná 2869/15, 071 01 Michalovce

  4. osobne v sídle predávajúceho Michal Petranič, Letná 2869/15, 071 01 Michalovce.

 2. Príjem objednávok formou sms nebude akceptovaný.

 3. Prijatie objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu formou e-mailu a v prípade, že kupujúci neuvedie svoju e-mailovú adresu, telefonicky alebo dodaním tovaru. 

VI. 

Dodanie tovaru 

 1. Predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar na adrese určenej kupujúcim v objednávke prostredníctvom

  1.  Slovenskej pošty

  2. pri nákupe nad 99,00 Eur : doprava zdarma 

(za podmienky uvedenia telefónneho čísla kupujúceho, na ktorom je kupujúci bežne zastihnuteľný). 

Uvedené ceny platia pre dodanie tovaru na území Slovenskej republiky. Dodanie tovaru do zahraničia prostredníctvom dopravcu bude spoplatnené podľa aktuálnych cien dopravcu určeného predávajúcim. 

 1. Prevzatie tovaru kupujúcim je možné aj v sídle predávajúceho Michal Petranič, Letná 2869/15, 071 01, pokiaľ to vyplýva z objednávacieho formulára predávajúceho.

 2. Predávajúci expeduje tovar v pracovných dňoch spravidla do 24 hodín od prijatia objednávky, pokiaľ má tovar na sklade; inak do 14 dní odo dňa prijatia objednávky.

 3. Objednaný tovar je kupujúcemu odovzdaný v deň odovzdania dopravcovi na prepravu. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie s dodaním tovaru spôsobené dopravcom. 

VII. 

Cena tovaru a platobné podmienky 

 1. Kúpna cena tovaru je uvedená v internetovom obchode predávajúceho a vzťahuje sa vždy na jeden kus daného tovaru. Cena je uvedená vrátane DPH.

 2. Kúpna cena objednaného tovaru sa vykonáva

  1. v hotovosti (na dobierku) pri prevzatí zásielky doručenej poštou alebo kuriérom,

  2. bezhotovostným prevodom (kartou) pri prevzatí zásielky doručenej kuriérom.

  3. bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho

 3. Ku kúpnej cene objednaného tovaru bude účtovaný poplatok za prepravu tovaru uvedený v článku VI. bod 1. písm. a) alebo b) v závislosti od kupujúcim zvoleného spôsobu dopravy. 

 VIII. 

Prechod vlastníckeho práva k tovaru 

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho okamihom úhrady ceny tovaru v plnej výške. Pri platbe v hotovosti sa rozumie okamihom úhrady prevzatie kúpnej ceny predávajúcim resp. ním splnomocnenou osobou; pri prevode na účet deň pripísania peňažných prostriedkov na účet kupujúceho. 

 IX.

Odstúpenie od zmluvy 

 1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

 2. Odstúpenie od zmluvy je možné učiniť písomne na adrese miesta podnikania predávajúceho. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať označenie tovaru a identifikačné údaje kupujúceho; spolu s odstúpením od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu objednaný tovar a doklad o jeho kúpe, dodací list a dobierkovú faktúru. Vrátený tovar musí byť nepoškodený, nepoužívaný, bez akýchkoľvek známok používania, s riadne pripevnenou cenovkou a v pôvodnom obale. Náklady za vrátenie tovaru znáša v plnej výške kupujúci.

 3. Odstúpenie je účinné dňom doručenia včasného odstúpenia predávajúcemu.

 4. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

 5. Predávajúci vráti kupujúcemu prijatú kúpnu cenu za vrátený tovar do 15 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy a tovaru predávajúcemu a to za podmienky, že predávajúcemu bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný. V prípade vrátenia poškodeného alebo opotrebovaného tovaru alebo tovaru bez sprievodných dokladov alebo príslušenstva má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody prípadne iné nároky, ktoré môže uplatniť voči kupujúcemu započítaním svojho záväzku vrátiť kúpnu cenu voči kupujúcemu. 

X. 

Zodpovednosť za vady, reklamácia 

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim.

 2. Za vadu sa považuje výrobná vada zapríčinená výrobcom. Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté z použitia alebo opotrebenia, mechanické poškodenie alebo vady vzniknuté nesprávnym ošetrovaním tovaru.

 3. Odstrániteľná vada je taká, ktorú je možné opravou odstrániť bez toho, aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita tovaru. 

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. 

 1. Neodstrániteľná vada je taká vada, ktorú nie je možné odstrániť alebo jej odstránenie nie je účelné alebo vhodné vzhľadom na povahu alebo charakter tovaru. 

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. 

 1. Záručná doba je 24 mesiacov. Po uplynutí záručnej doby možnosť reklamácie zanikne.

 2. Reklamácia sa uplatňuje v sídle predávajúceho osobne alebo poštou.

 3. Reklamácia musí byť uplatnená bez zbytočného odkladu po tom, ako sa vada objavila.

 4. Kupujúci pri reklamácii označí tovar, uvedie, ako sa vada prejavuje a súčasne doručí reklamovaný tovar predávajúcemu.

 5. Ako záručný list slúži účtovný doklad. Predávajúci má právo zamietnuť reklamáciu tovaru v prípade zjavnej manipulácie s dokladmi týkajúcimi sa tovaru.

 6. Voľba medzi nárokmi uvedenými v bode 3. a 4. tohto článku patrí kupujúcemu, len ak ju oznámi predávajúcemu vo včas zaslanej reklamácii. Uplatnený nárok nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho. Ak sa však ukáže, že vady tovaru sú neopraviteľné alebo že s ich opravou by boli spojené neprimerané náklady, môže kupujúci požadovať dodanie náhradného tovaru, ak o to predávajúceho požiada bez zbytočného odkladu po tom, čo mu predávajúci oznámil túto skutočnosť. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

 7. O spôsobe vybavenia reklamácie rozhodne predávajúci do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 

XI. 

Ochrana osobných údajov 

 1. Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov kupujúceho v zmysle definície uvedenej v § 4 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 2. Predávajúci spracováva osobné údaje kupujúceho za účelom vybavenia objednávky zákazníka. Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru ako aj pre evidenciu zákazníka vo svojom internom systéme.

 3. Predávajúci spracováva osobné údaje v rozsahu: krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, číslo účtu, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

 4. Kupujúci berie na vedomie, že za účelom spracovania a vybavenia objednávky môžu byť osobné údaje poskytnuté tretím osobám, ktoré zabezpečujú dodanie objednaného tovaru (najmä dopravcovia).

 5. Súhlas so spracovaním a použitím osobných údajov je možné kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu doručeného predávajúcemu odvolať. Kupujúci má vo vzťahu k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva stanovené zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

 

V Michalovciach dňa 27.11.2012

 

                                                                                                                      Michal Petranič

 PayPal