Zodpovednosť za vady, reklamácia 

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim.

 2. Za vadu sa považuje výrobná vada zapríčinená výrobcom. Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté z použitia alebo opotrebenia, mechanické poškodenie alebo vady vzniknuté nesprávnym ošetrovaním tovaru.

 3. Odstrániteľná vada je taká, ktorú je možné opravou odstrániť bez toho, aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita tovaru. 

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. 

 1. Neodstrániteľná vada je taká vada, ktorú nie je možné odstrániť alebo jej odstránenie nie je účelné alebo vhodné vzhľadom na povahu alebo charakter tovaru. 

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. 

 1. Záručná doba je 24 mesiacov. Po uplynutí záručnej doby možnosť reklamácie zanikne.

 2. Reklamácia sa uplatňuje v sídle predávajúceho osobne alebo poštou.

 3. Reklamácia musí byť uplatnená bez zbytočného odkladu po tom, ako sa vada objavila.

 4. Kupujúci pri reklamácii označí tovar, uvedie, ako sa vada prejavuje a súčasne doručí reklamovaný tovar predávajúcemu.

 5. Ako záručný list slúži účtovný doklad. Predávajúci má právo zamietnuť reklamáciu tovaru v prípade zjavnej manipulácie s dokladmi týkajúcimi sa tovaru.

 6. Voľba medzi nárokmi uvedenými v bode 3. a 4. tohto článku patrí kupujúcemu, len ak ju oznámi predávajúcemu vo včas zaslanej reklamácii. Uplatnený nárok nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho. Ak sa však ukáže, že vady tovaru sú neopraviteľné alebo že s ich opravou by boli spojené neprimerané náklady, môže kupujúci požadovať dodanie náhradného tovaru, ak o to predávajúceho požiada bez zbytočného odkladu po tom, čo mu predávajúci oznámil túto skutočnosť. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

 7. O spôsobe vybavenia reklamácie rozhodne predávajúci do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.PayPal